Fortaco / Pörssitiedotteet / Korjaustiedote: Fortaco Group Holdco Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2023 (tilintarkastamaton, IFRS): Ydinliiketoiminnat kehittyivät suunnitellusti

Fortaco Group Holdco Oyj:n aiemmin tänään klo 14.00 julkaistussa pörssitiedotteessa oli virheellinen tiedoteluokka. Tämä korjaustiedote on julkaistu tiedoteluokassa Tilinpäätöstiedote. Tiedotteen sisältöä ei ole muutettu muilta osin.

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortaco Group Holdco Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta ajalta tammi–joulukuu 2023. Raportti on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://investors.fortacogroup.com/fi/.

Lukijalle tiedoksi: One Equity Partners osti Fortaco Groupin syyskuussa 2022, jolloin uusi Fortaco Group Holdco -konserni aloitti toimintansa. Tässä raportissa suluissa olevat luvut viittaavat edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon ja perustuvat hankitun Fortaco Groupin lukuihin, eroten siten virallisesta konsernitilinpäätöksestä vuodelta 2022. Sama pätee myös vuoden 2022 lukujen kommentteihin ja vertailuihin. Lisätietoa tämän raportin Avainluvut-osiosta. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat sekä täsmäytyslaskenta löytyvät raportin lopusta.
 

Kohokohdat: loka–joulukuu 2023
 

 • Liikevaihto oli 101,9 miljoonaa euroa (94,9 miljoonaa euroa), vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 7,3 %.
 • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli 5,0 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa) ja 4,9 % liikevaihdosta, vertailukelpoinen kasvu -2,6 %. Käyttökate oli 2,5 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa) ja 2,5 % liikevaihdosta.
 • EBITA ennen kertaluonteisia eriä oli 1,1 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa) ja 1,1 % liikevaihdosta. EBITA oli -1,4 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa) ja -1,4 % liikevaihdosta.
 • Ydinliiketoiminnat kehittyivät suunnitellusti, ja strategiset yritysostot vahvistivat konsernin asemaa. Fortaco on sitoutunut strategiseen ohjelmaansa ja arvioi jatkuvasti mielenkiintoisia lisähankintoja vahvistaakseen tarjontaansa entisestään. Tällaiset yritysostot voivat toteutua lähitulevaisuudessa ja ne voidaan rahoittaa oman pääoman ja joukkovelkakirjalainan yhdistelmällä, suunnilleen samansuuruisilla summilla.

 

 • Kannattavuuteen vaikuttivat negatiivisesti erityisesti tappiot meriteollisuus- ja energialiiketoiminnassa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoiminnassa, joiden strateginen arviointi on käynnistetty.
 • Huolimatta markkinaympäristön heikkenemisestä vuoden toisen vuosipuoliskon aikana Fortaco saavutti vuoden 2023 käyttökatetavoitteensa ennen kertaluonteisia eriä ja ennen yrityskauppojen vaikutusta, pois lukien meriteollisuus- ja energialiiketoiminta sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoiminta.
 • Kertaluonteiset erät olivat 2,5 miljoonaa euroa. Kertaluonteisten erien määrää selittävät yritysjärjestelyt sekä Fortacolla käynnissä oleva mittava liiketoiminnan kehitys- ja suorituskyvyn parannusohjelma.
   

Kohokohdat: tammi–joulukuu 2023

 

 • Liikevaihto oli 373,8 miljoonaa euroa (332,4 miljoonaa euroa), vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 12,5 %.
 • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli 24,4 miljoonaa euroa (24,7 miljoonaa euroa) ja 6,5 % liikevaihdosta, vertailukelpoinen kasvu -0,9 %. Käyttökate oli 17,3 miljoonaa euroa (22,8 miljoonaa euroa) ja 4,6 % liikevaihdosta. Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä sisältää 5,6 miljoonan euron tappion meriteollisuus- ja energialiiketoiminnassa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoiminnassa. Vertailukelpoinen käyttökate ennen tätä tappiota ja ennen yritysostojen vaikutusta oli budjetoidulla tasolla ja ydinliiketoiminnan kannattavuus säilyi siten terveenä vuonna 2023.
 • EBITA ennen kertaluonteisia eriä oli 12,3 miljoonaa euroa (14,8 miljoonaa euroa) ja 3,3 % liikevaihdosta. EBITA oli 5,1 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa) ja 1,4 % liikevaihdosta. EBITA ennen kertaluonteisia eriä sisältää 7,5 miljoonan euron tappion meriteollisuus- ja energialiiketoiminnassa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoiminnassa.
 • Kertaluonteiset erät olivat 7,1 miljoonaa euroa. Kertaluonteisten erien määrää selittää yritysjärjestelyt sekä Fortacolla käynnissä oleva mittava liiketoiminnan kehitys- ja suorituskyvyn parannusohjelma.
 • 2023 pro forma avainluvut sisältävät MauserCABSin ja Buisardin koko vuoden 2023 luvut ikään kuin yritykset olisi ostettu 1.1.2023, ja poislukien tappiollinen meri-teollisuus- ja energialiiketoiminta sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoiminta oli liikevaihto 420,4 miljoonaa euroa ja käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 37,3 miljoonaa euroa.
 • Nettovelka vuoden 2023 lopussa oli 91,2 miljoonaa euroa ja nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen ennen kertaluonteisia eriä oli 3,7x sisältäen vain osittain syys- ja lokakuussa toteutettujen yritysostojen koko vuoden käyttökate-vaikutuksen. Pro forma velkaantumisaste, mukaan lukien MauserCABSin ja Buisardin koko vuoden käyttökatevaikutus ilman meriteollisuus- ja energialiike-toiminnan sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoiminnan tappiota, oli 2,4x. Omavaraisuusaste, mukaan lukien joukkovelkakirjalle alisteinen osakaslaina, oli 24,8 %.
   

Tärkeimmät tapahtumat tilikaudella 2023

 • Kaupankäynti Fortacon joukkovelkakirjalainalla alkoi 25.5.2023 Nasdaq Helsinki Oy:n joukkovelkakirjalainojen listalla.
 • Joukkovelkakirjalainan lisäerään liittyen kaupankäynti uusilla joukkovelkakirja-lainoilla käynnistyi elokuussa 2023. Joukkovelkakirjalainan lisäerän jälkeen joukkovelkakirjalainan kokonaispääoma on 102,5 miljoonaa euroa, josta 3,6 miljoonaa euroa on Fortacon itsensä omistuksessa vähentäen taseessa olevaa lainapääomaa vastaavasti.
 • Fortaco hankki osakekaupalla 6.9.2023 Walter Mauser GmbH:n koko osakekannan.
 • Fortaco toteutti Buisardin loppujen osakkeiden hankinnan 24.10.2023.
 • Fortaco vastaanotti 5 miljoonan euron osakaslainan yhtiön ainoalta osakkeen-omistajalta OEP 81 B.V:ltä 23.11.2023. Laina on alisteinen yhtiön joukkovelkakirja-lainarahoitukselle. Varat on käytetty kokonaisuudessaan syyskuussa 2023 toteutuneen yrityskaupan, MauserCABSin väliaikaisen, paikallisen rahoitus-järjestelyn täysimääräiseen takaisinmaksuun.
 • Marraskuussa 2023 otettiin käyttöön TATA AutoCompin työkoneiden ohjaamo-valmistuksen tuotantolaitos, valmistus perustuu Fortacon suunnittelu- ja valmistus-teknologiaan. Puolan Gliwicessä muurattiin Fortacon uuden liiketoimintayksikön peruskivi.
 • Tuotantokapasiteetin laajennusprojektit Viron Narvassa ja Slovakian Holicissa jatkuvat suunnitellusti.
 • Fortacolla on edelleen hyvä asema markkinoilla, ja uutta kauppaa saatiin sekä nykyisiltä että uusilta asiakkailta.
 • Meriteollisuus- ja energialiiketoiminnan sekä raskaiden tuotteiden projekti-liiketoiminnan osalta on käynnistetty strateginen arviointi. Fortacon tavoitteena on löytää rakenteellinen ratkaisu näille liiketoiminnoille.

Avainluvut

Fortaco-konsernin avainluvut

Tässä raportissa suluissa olevat luvut viittaavat edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon ja perustuvat hankitun Fortaco Groupin lukuihin, eroten siten virallisesta konsernitilinpäätöksestä vuodelta 2022. Sama pätee myös vuoden 2022 lukujen kommentteihin ja vertailuihin. Lisätietoa tämän raportin Avainluvut-osiosta. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat sekä täsmäytyslaskenta löytyvät raportin lopusta.

Termejä 'vertailukelpoinen liikevaihto, 'vertailukelpoinen EBITDA', 'vertailukelpoinen EBITA', 'vertailukelpoinen EBITDA ennen kertaluonteisia eriä' ja 'vertailukelpoinen EBITA ennen kertaluonteisia eriä' käytetään Fortaco Group Holdcon vuonna 2022 hankkiman Fortaco Groupin taloudelliseen tulokseen liittyen. Näin ollen nämä tunnusluvut poikkeavat Fortaco Group Holdcon virallisesta konsernitilinpäätöksestä vuodelta 2022.

Selvyyden vuoksi todetaan, että vuoden 2023 esitetyille taloudellisille tiedoille ei ole tehty vertailukelpoisuutta koskevia oikaisuja.
 

MEUR

10-12/23

10-12/22

1-12/23

1-12/22*

Raportoitu

 

 

 

 

Liikevaihto

101,9

94,9

373,8

94,9

EBITDA (käyttökate)

2,5

1,9

17,3

0,6

% liikevaihdosta

2,5 %

2,0 %

4,6 %

0,7 %

EBITA

-1,4

-0,6

5,1

-2,0

% liikevaihdosta

-1,4 %

-0,7 %

1,4 %

-2,1 %

Kertaluonteiset erät

2,5

3,2

7,1

4,5

EBITDA ennen kertaluonteisia eriä

5,0

5,1

24,4

5,1

% liikevaihdosta

4,9 %

5,4 %

6,5 %

5,4 %

EBITA ennen kertaluonteisia eriä

1,1

2,5

12,3

2,5

% liikevaihdosta

1,1 %

2,7 %

3,3 %

2,6 %

Vertailukelpoinen

 

 

 

 

Vertailukelpoinen liikevaihto

101,9

94,9

373,8

332,4

Vertailukelpoinen EBITDA (käyttökate)

2,5

4,3

17,3

22,8

% liikevaihdosta

2,5 %

4,6 %

4,6 %

6,9 %

Vertailukelpoinen EBITA

-1,4

1,8

5,1

13,0

% liikevaihdosta

-1,4 %

1,9 %

1,4 %

3,9 %

Vertailukelpoiset kertaluonteiset erät

2,5

0,8

7,1

1,8

Vertailukelpoinen EBITDA ennen kertaluonteisia eriä

5,0

5,2

24,4

24,7

% liikevaihdosta

4,9 %

5,4 %

6,5 %

7,4 %

Vertailukelpoinen EBITA ennen kertaluonteisia eriä

1,1

2,6

12,3

14,8

% liikevaihdosta

1,1 %

2,8 %

3,3 %

4,5 %

Taloudellinen asema

 

 

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE)

2,0 %

7,2 %

5,7 %

10,1 %

Omavaraisuusaste

24,8 %

24,3 %

24,8 %

24,3 %

Nettovelka

91,2

51,9

91,2

51.9

Nettovelkaantumisaste

119,9 %

92,9 %

119,9 %

92.9 %

Nettovelka/edellisen 12 kk vertailukelpoinen käyttökate ennen kertaluonteisia eriä

3,7x

2,1x

3,7x

2,1x

 

*) Raportoitujen lukujen osalta kausi 12.4.2022-31.12.2022.

 

Luvut sisältävät MauserCABSin syyskuusta 2023 alkaen ja Buisardin luvut 24.10.2023 alkaen.
 

Ohjeistus vuodelle 2024

Fortaco ei julkaise tulosohjeistusta tilikaudelle 2024.
 

 

Toimitusjohtaja Lars Hellbergin kommentti 

 

Fortaco jatkoi johdonmukaisesti strategiansa toteuttamista toisella vuosipuoliskolla. Vahvistimme edelleen asemaamme johtavana, brändeistä riippumattomana, strategisena kumppanina raskaiden työkoneiden laitevalmistajille sekä Euroopassa että globaalisti.

 

Globaalin toimintaympäristön epävarmuus heijastui liiketoimintaamme katsauskaudella, sillä markkinat heikkenivät edelleen. Pitkään korkeana jatkunut inflaatio on nyt laskusuunnassa Euroopassa ja oli joulukuun 2023 lopussa keskimäärin 2,9 prosenttia, kun se vuoden 2022 lopussa oli 9,3 prosenttia. Inflaatioaste oli elokuun lopussa 5,9 prosenttia ja lokakuun lopussa 3,6 prosenttia. Meriteollisuus- ja energialiiketoiminnan sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoiminnan kannattavuus heikkeni edelleen katsauskaudella alhaisen tilauskertymän ja nykyisten asiakkaiden strategisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Segmentin kumulatiivinen liikevaihto koko vuodelle 2023 oli 40 miljoonaa euroa ja käyttökate vastaavasti -6 miljoonaa euroa. Kuten 28. helmikuuta 2024 tiedotettiin, Fortaco on aloittanut meriteollisuus- ja energialiiketoimintansa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintansa strategisen arvioinnin, koska näitä liiketoimintoja ei enää koeta strategisina. Arvioinnin odotetaan valmistuvan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 2024.

 

MauserCABSin osto saatiin päätökseen suunnitelmien mukaisesti vuoden toisella vuosipuoliskolla, ja yhtiö on raportoitu osana Fortaco-konsernia 6. syyskuuta 2023 alkaen. MauserCABS on itävaltalainen yhtiö, joka valmistaa korkealaatuisia turvaohjaamoja ja toimii kansainvälisillä markkinoilla. Fortaco osti ranskalaisen Buisardin ohjaamovalmistuksen koko osakekannan 24. lokakuuta 2023. Buisard on raportoitu osana Fortaco-konsernia yllä mainitusta hankintapäivästä lähtien.

 

Lisäksi ilmoitimme Tata AutoCompin tuotantolaitoksen avajaisista, tehdas tulee valmistamaan huippuluokan työkoneohjaamoja Punessa Intiassa. Yhdessä tarjoamme ergonomisia turvaohjaamoja Intian ja kansainvälisille markkinoille. TATA AutoComp valmistaa turvaohjaamot, ja valmistus perustuu Fortacon ohjaamosuunnitteluun ja valmistusteknologiaan. Tuotevalikoimaan kuuluvat työkoneiden ohjaamot kaikissa volyymilaajuuksissa maatalous- ja rakennuskoneisiin sekä muihin työkoneisiin niin Intian markkinoille kuin vientiin.

 

Yhdessä premium-luokan tuotemerkkimme Buisard, Fortaco, MauserCABS ja Tata AutoComp tarjoavat korkealaatuisia työkoneohjaamoja ja teknologian kehityspalveluita raskaiden työkoneiden laitevalmistajille maailmanlaajuisesti. Fortacon ohjaamovalmistuksen liiketoimintayksiköt sijaitsevat Itävallassa, Ranskassa, Slovakiassa, Suomessa ja Intiassa. Näiden yritysostojen jälkeen Fortaco on yksi johtavista ohjaamovalmistuksen toimijoista Euroopan markkinoilla, ja sillä on enemmän kapasiteettia laajentaa työkoneiden ohjaamotarjontaa, teknologiaa ja valmistusta.

 

Puolan Gliwicessä meneillään oleva projekti, jonka tavoitteena on lisätä teräsrakennekomponenttien tuotantokapasiteettia, etenee suunnitelmien mukaisesti, vaikka rakennustyöt ovat viivästyneet jonkin verran. Investoinnit kapasiteetin lisäykseen Holicissa, Slovakiassa ja Narvassa, Virossa etenevät suunnitellusti.

 

Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä 2023 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon johtuen MauserCABSin ja Buisardin yritysostoista, ja oli yhteensä 102 (95) miljoonaa euroa. Käyttökate oli lähes ennallaan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 5,0 (5,2) miljoonaa euroa, jossa mukana olivat MauserCABS ja Buisard yrityskauppojen toteuttamisesta alkaen. Kannattavuuteen vaikuttivat negatiivisesti tappiot meriteollisuus- ja energialiiketoiminnassa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoiminnassa.

 

Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä tilauskertymä laski markkinakysynnän heikkenemisen vuoksi. Markkinasta ja asiakassegmentistä riippuen jälleenmyyjät ja OEM-laitevalmistajat jatkoivat varastojensa sopeuttamista poikkeuksellisten toimitusketjuongelmien vuoksi vuosina 2021/2022 jakelutilanteen normalisoituessa Covid-pandemian jälkeen. Vaikka eri toimialoilla varastot ovat normalisoituneet, on useilla toimialoilla nähty myös yleistä asiakaskysynnän heikkenemistä viime vuosiin verrattuna inflaation ja korkean korkotason vuoksi.

 

Näemme asiakastarpeiden kasvavan Yhdysvaltain markkinoilla ja olemme saaneet yhdysvaltalaisilta asiakkailta tilauksia, jotka toimitetaan Euroopan liiketoimintayksiköistä. Kuten aiemmin ilmoitimme, aiomme laajentaa liiketoimintaamme näille markkinoille lähitulevaisuudessa. Strategiamme mukaisesti aiomme tulevaisuudessa tarjota saman liiketoimintaportfolion Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

 

Sisäisten prosessien kehittäminen jatkui neljännellä vuosineljänneksellä. SAP S4/Hana -projekti etenee pienellä viiveellä ja ensimmäisen käyttöönoton kahdessa liiketoimintayksikössä odotetaan tapahtuvan vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen lopussa. Olemme edistäneet katsauskaudella kestävän kehityksen ohjelmaamme ja asettaneet tavoitteet ja toimenpiteet sekä sitoutumisen ohjelmaan. Kestävä kehitys on toimintamme keskiössä, ja kehitämme ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa muun muassa ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi.

 

Fortacoa pidetään houkuttelevana kumppanina, minkä seurauksena markkinaosuutemme kasvaa, saamme uusia asiakkaita ja voimme tuoda uusia tuotteita markkinoille. Meillä on uutta tilauskantaa, joka toteutuu vuosina 2024 ja 2025. Meillä on hyvät edellytykset voittaa uusia asiakkuuksia ja kasvattaa markkinaosuuttamme. Meillä on vankka ja vakiintunut markkina-asema, laatu on korkealla tasolla ja toimituskyky erinomainen – nämä tekevät meistä kiinnostavan strategisen kumppanin nykyisille ja uusille asiakkaillemme.

 

Seuraamme tarkasti globaaleja, paikallisia ja useita muita indeksejä sekä listattujen asiakkaidemme neljännesvuosiraportteja. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa ja ennakoimme markkinoiden kehitystä. Fortaco mukauttaa myös kapasiteettiaan muuttuvan kysyntätilanteen mukaiseksi. Toisella vuosipuoliskolla Fortaco on vähentänyt työvoimaansa 12 prosenttia. Lähiajan näkymiä värittää maailmantalouden epävarmuus. Pidemmällä aikavälillä näkymät ovat hyvät Fortacolle. Fortacon hajautettu toimiala antaa suojaa suhdannevaihteluilta. Meillä on hyvä kassatilanne, mikä mahdollistaa liiketoiminnan kestävän kehittämisen.

 

Haluan kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta. Kiitän myös työntekijöitämme heidän omistautumisestaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Fortaco tiedotti 28.2.2024 käynnistäneensä meriteollisuus- ja energialiiketoimintansa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoiminnan strategisen arvioinnin. Nämä alle 10 % Fortacon liikevaihdosta (mukaan lukien MauserCABS ja Buisard) edustavat liiketoiminnat ovat aiheuttaneet merkittäviä tappioita Fortacolle vuoden 2023 aikana. Kyseisten liiketoimintojen käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli -6 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja -2 miljoonaa euroa Q4 2023 aikana. Arvioinnin odotetaan olevan valmis vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

 

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024

Fortaco suunnittelee julkaisevansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän vuosikertomuksen vuodelta 2023 viikolla 12 vuonna 2024.

 

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2024 julkaistaan maanantaina 27.5.2024, puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2024 julkaistaan maanantaina 26.8.2024 ja osavuosikatsaus tammi–syyskuulta julkaistaan torstaina 28.11.2024.
 

Fortaco Group Holdco Oyj
Hallitus
 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Lars Hellberg
+358 40 572 9488
lars.hellberg@fortacogroup.com

Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Kimmo Raunio
+358 40 593 6854
kimmo.raunio@fortacogroup.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

Web: investors.fortacogroup.com