Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Fortaco Group Holdco Oyj:n sisäpiiriohjeet perustuvat Suomen ja EU:n lakeihin ja säädöksiin, joista tärkeimmät ovat EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus 596/2014/EU, muutoksineen MAR-asetus ja sen nojalla annetut alemman asteiset säädökset sekä arvopaperimarkkinalaki (746/2012), Suomen rikoslaki (39/1889) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n ohjeet listayhtiöiden sisäpiiriläisille. Näitä täydennetään yhtiön omilla sisäpiiriohjeilla.

Fortaco Groupin talousjohtaja vastaa sisäpiiriohjeista, sisäpiiriluettelon ylläpidosta ja yhtiön yleisestä sisäpiirihallinnasta. Hän myös vastaa sisäpiiriohjeeseen ja muihin sisäpiiriin liittyviin kysymyksiin.

Fortaco tiedottaa yritystä tai sen rahoitusvälineitä suoraan koskevasta sisäpiiritiedosta mahdollisimman pian. Sisäpiiritiedon julkistamisesta tai julkistamisen lykkäämisestä päättävät yhtiön hallintoneuvosto ja toimitusjohtaja yhdessä. Kiireellisissä tapauksissa päätöksen voivat tehdä hallintoneuvoston puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä. Sisäpiiritieto julkistetaan pörssitiedotteena.

Ryhmä ihmisiä istuu neuvotteluhuoneessa.

Fortaco on määritellyt MARin mukaan yhtiössä johtotehtäviä hoitaviksi henkilöiksi hallintoneuvoston jäsenet, hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja talousjohtajan. Heillä sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvilla henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka liittyvät yhtiön osakkeisiin tai velkakirjoihin tai muihin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin.

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on tehtävä virallinen ilmoitus yhtiölle ja Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa kaupantekopäivästä. Yhtiö julkistaa vastaanottamansa liiketoimi-ilmoitukset kahden arkipäivän kuluessa tällaisen ilmoituksen saatuaan.

Johtotehtäviä hoitavat henkilöt eivät saa suorittaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti yhtiön rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän suljetun ajanjakson aikana ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamista, kyseisen katsauksen julkaisupäivä mukaan lukien.

Yhtiö on laajentanut kaupankäyntirajoituksia suljetun ajanjakson aikana koskemaan myös sellaisia työntekijöitä ja muita henkilöitä, jotka eivät ole johtajia ja joilla on mahdollisuus saada tietoa yhtiön osavuosikatsauksesta tai tilinpäätöksestä.

Yhtiö ylläpitää luetteloa kaikista johtajista ja heidän lähipiiristään. Johtajien on toimitettava yhtiölle luettelo lähipiiristään ja päivitettävä luetteloa aina tarvittaessa.

Fortaco on tiedottanut sisäpiiriohjeistuksen kaikille työntekijöille. Ohjeet ovat saatavilla yhtiön intranetissä. Fortaco järjestää koulutusta sisäpiiriohjeista.