Fortaco / Pörssitiedotteet / Fortaco Group Holdco Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023 (tilintarkastamaton, IFRS)

Markkinatilanteen pehmentymisestä huolimatta Fortaco pysyy sitoutuneena pitkän aikavälin kasvun rakentamiseen toteuttamillaan yritysostoilla

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortaco Group Holdco Oyj:n osavuosikatsauksesta ajalta tammi-syyskuu 2023. Raportti on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://investors.fortacogroup.com/fi/.

Tässä raportissa suluissa olevat luvut viittaavat edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat sekä täsmäytyslaskenta löytyvät raportin lopusta.

Termejä ‘vertailukelpoinen liikevaihto, ‘vertailukelpoinen EBITDA’, ‘vertailukelpoinen EBITA’, ‘vertailukelpoinen EBITDA ennen kertaluonteisia eriä’ ja ‘vertailukelpoinen EBITA ennen kertaluonteisia eriä’ käytetään Fortaco Group Holdcon vuonna 2022 hankkiman Fortaco Groupin taloudelliseen tulokseen liittyen. Näin ollen nämä tunnusluvut poikkeavat Fortaco Group Holdcon virallisesta konsernitilinpäätöksestä vuodelta 2022.

Selvyyden vuoksi todetaan, että vuoden 2023 esitetyille taloudellisille tiedoille ei ole tehty vertailukelpoisuutta koskevia oikaisuja.
Kohokohdat: heinä-syyskuu 2023
 

 • Liikevaihto oli 79,9 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen liikevaihdon lasku -1,0 %).
 • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 2,5 miljoonaa euroa (3,1 % liikevaihdosta, vertailukelpoinen lasku -53,1 %). Käyttökate oli 0,0 miljoonaa euroa (-0,1 % liikevaihdosta).
 • EBITA ennen kertaluonteisia eriä oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,7 % liikevaihdosta). EBITA oli -3,1 miljoonaa euroa (-3,9 % liikevaihdosta).
 • Kertaluonteiset erät olivat katsauskauden aikana 2,5 miljoonaa euroa. Kertaluonteisten erien määrää selittää yritysjärjestelykulut sekä Fortacolla meneillään oleva mittava liiketoiminnan kehitys- ja suorituskyvyn parannusagenda.
 • Fortaco toteutti MauserCABSin hankinnan. Ostettu yhtiö sisältyy Fortacon lukuihin syyskuusta 2023 alkaen. Ostetun yhtiön vuoden 2022 tilintarkastettuun liikevaihtoon perustuva liikevaihto oli 43,8 miljoonaa euroa ja käyttökate 4,3 miljoonaa euroa.
 • Nettovelka oli 81,5 miljoonaa euroa ja nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen ennen kertaluonteisia eriä oli 3,3x. Nettovelka kasvoi MauserCABSin hankinnasta johtuen ja vertailukelpoisessa käyttökatteessa ennen vertailukelpoisia eriä on MauserCABSin vaikutus mukana vain syyskuun osalta.
 • Tilauskertymä katsauskaudella oli kohtalaisella tasolla huomioiden heikentyvä markkinakysyntä. Tilauskirja katsauskauden lopussa oli 61 miljoonaa euroa. Tilauskirja pieneni edellisen katsauskauden lopusta 11 miljoonaa euroa.
 • Tulokseen vaikutti negatiivisesti tiettyjen liiketoimintayksiköiden heikko tulos johtuen alhaisesta asiakaskysynnästä erityisesti meriteollisuudessa. Fortaco suunnittelee ja toteuttaa parhaillaan useita rakenteellisia toimenpiteitä näiden liiketoimintayksiköiden tuloksen parantamiseksi. Nämä parannustoimenpiteet pitävät sisällään liiketoimintojen sopeuttamis- ja uudelleenjärjestelytoimenpiteitä sekä asiakas- ja toimittajasopimusten kaupallisten ehtojen uudelleenneuvotteluita. Myös muita toimenpiteitä harkitaan. Tulokseen vaikuttivat lisäksi eräät materiaalikustannusongelmat katsauskauden aikana sekä kausiluonteisesti heikko tulos heinäkuussa.
 • Konsernin omaa pääomaa vahvistetiin 19,0 miljoonalla eurolla. Katsauskauden jälkeen omaa pääomaa vahvistettiin edelleen 14,3 miljoonalla eurolla. Nämä varat yhdessä heinäkuussa nostetun joukkovelkakirjalainan lisäerän 27,5 miljoonaa euroa kanssa käytetään MauserCABSin hankintaan, katsauskauden jälkeen tapahtuneeseen Buisardin omistusosuuden kasvattamiseen 100 prosenttiin ostamalla loput osakkeet, transaktiokuluihin ja liiketoiminnan yleisiin rahoitustarpeisiin.
 • Joukkovelkakirjalainan lisäerään liittyen Finanssivalvonta hyväksyi listalleottoesitteen ja kaupankäynti uusilla joukkovelkakirjalainoilla käynnistyi elokuussa. Joukkovelkakirjalainan lisäerän jälkeen joukkovelkakirjalainan kokonaispääoma on 102,5 miljoonaa euroa, josta 3,6 miljoonaa euroa on Fortacon itsensä omistuksessa vähentäen taseessa olevaa lainapääomaa vastaavasti.
 • Laajennusinvestointihanke Narvan liiketoimintayksikössä Virossa julkistettiin. Laajennus koostuu toiminnan laajentamisesta uuteen 8 000 neliömetrin kiinteistöön sekä tarvittavaan ja kasvun mahdollistamaan tuotantovälineistöön.

Kohokohdat: tammi-syyskuu 2023
 

 • Liikevaihto oli 272,0 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 14,5 %).
 • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 19,4 miljoonaa euroa (7,1 % liikevaihdosta, vertailukelpoinen lasku -0,4 %). Käyttökate oli 14,8 miljoonaa euroa (5,4 % liikevaihdosta).
 • EBITA ennen kertaluonteisia eriä oli 11,2 miljoonaa euroa (4,1 % liikevaihdosta). EBITA oli 6,6 miljoonaa euroa (2,4 % liikevaihdosta).
 • Kertaluonteiset erät olivat katsauskauden aikana 4,6 miljoonaa euroa. Kertaluonteisten erien määrää selittää yritysjärjestelykulut sekä Fortacolla meneillään oleva mittava liiketoiminnan kehitys- ja suorituskyvyn parannusagenda.

Avainluvut

Fortaco-konsernin avainluvut

Tässä raportissa esitetyt vertailukelpoiset luvut viittaavat konsernin vertailukelpoisiin taloudellisiin tunnuslukuihin vuonna 2022, jotka on johdettu Fortaco Groupin vuoden 2022 taloudellisesta tuloksesta sen viime vuonna tapahtuneen yritysoston johdosta. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuoden 2023 taloudellisiin tietoihin ei ole tehty vertailukelpoisuutta koskevia oikaisuja.

MEUR, IFRS 7-9/23 7-9/22 1-9/23 1-9/22 1-12/22** Edelliset 12kk
Raportoitu
 
Liikevaihto 79,9 0,0 272,0 0,0 94,9 366,9
EBITDA (käyttökate) 0,0 -1,3 14,8 -1,3 0,6 16,7
% liikevaihdosta -0,1 % N/A 5,4 % N/A 0,7 % 4,6 %
EBITA -3,1 -1,3 6,6 -1,3 -2,0 5,9
% liikevaihdosta -3,9 % N/A 2,4 % N/A -2,1 % 1,6 %
Kertaluonteiset erät 2,5 1,3 4,6 1,3 4,5 7,8
EBITDA ennen kertaluonteisia eriä 2,5 0,0 19,4 0,0 5,1 24,5
% liikevaihdosta 3,1 % N/A 7,1 % N/A 5,4 % 6,7 %
EBITA ennen kertaluonteisia eriä -0,5 0,0 11,2 0,0 2,5 13,7
% liikevaihdosta -0,7 % N/A 4,1 % N/A 2,6 % 3,7 %
Vertailukelpoinen*
Vertailukelpoinen liikevaihto 79,9 80,7 272,0 237,5 332,4 366,9
Vertailukelpoinen EBITDA (käyttökate) 0,0 5,1 14,8 18,5 22,8 19,1
% liikevaihdosta -0,1 % 6,3 % 5,4 % 7,8 % 6,9 % 5,2 %
Vertailukelpoinen EBITA -3,1 2,6 6,6 11,2 13,0 8,4
% liikevaihdosta -3,9 % 3,2 % 2,4 % 4,7 % 3,9 % 2,3 %
Vertailukelpoiset kertaluonteiset erät 2,5 0,2 4,6 1,0 1,8 5,4
Vertailukelpoinen EBITDA ennen kertaluonteisia eriä 2,5 5,3 19,4 19,5 24,7 24,6
% liikevaihdosta 3,1 % 6,6 % 7,1 % 8,2 % 7,4 % 6,7 %
Vertailukelpoinen EBITA ennen kertaluonteisia eriä -0,5 2,8 11,2 12,2 14,8 13,8
% liikevaihdosta -0,7 % 3,5 % 4,1 % 5,1 % 4,5 % 3,8 %
Taloudellinen asema
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE) -1,1 % 7,5 % 7,8 % 10,7 % 10,1 % 7,2 %
Omavaraisuusaste 24,2 % 25,0 % 24,2 % 25,0 % 24,3 % 24,2 %
Nettovelka 81,5 57,9 81,5 57,9 52,0 81,5
Nettovelkaantumisaste 125,2 % 97,9 % 125,2 % 97,9 % 93,0 % 125,2 %
Nettovelka / edellisen 12 kk vertailukelpoinen käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3.3x 2.5x 3.3x 2.5x 2.1x 3.3x
 

 

*) Tässä raportissa esitetyt vertailukelpoiset luvut viittaavat konsernin vertailukelpoisiin taloudellisiin tunnuslukuihin
vuonna 2022, jotka on johdettu Fortaco Groupin vuoden 2022 taloudellisesta tuloksesta sen viime vuonna tapahtuneen
yritysoston johdosta. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuoden 2023 taloudellisiin tietoihin ei ole tehty vertailukelpoisuutta
koskevia oikaisuja.
**) Raportoitujen lukujen osalta kausi 12.4.2022-31.12.2022.

 

Luvut sisältävät MauserCABSin syyskuusta 2023 alkaen. Buisardin luvut konsolidoidaan Fortaco-konserniin siitä lähtien,
kun yritysosto 100 prosenttia osakkeiden ostamiseksi toteutettiin. Katso tilikauden jälkeiset tapahtumat.

 

Ohjeistus vuodelle 2023
 

Liikevaihdon odotetaan vuonna 2023 olevan yli 350 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2022: 332,4 miljoonaa euroa) ja EBITDA ennen kertaluonteisia eriä parempi kuin vertailukelpoinen EBITDA ennen kertaluonteisia eriä vuonna 2022 (vertailukelpoinen EBITDA ennen kertaluonteisia eriä vuonna 2022: 24,7 miljoonaa euroa).
Toimitusjohtaja Lars Hellbergin kommentit

Fortaco jatkoi katsauskaudella strategiansa viitoittamalla tiellä. Vahvistimme edelleen asemaamme Euroopan johtavana, brändeistä riippumattomana strategisena kumppanina raskaiden työkoneiden ja meriteollisuuden laitevalmistajille. Veimme eteenpäin ja saatoimme päätökseen suunnitellut yritysostot. Globaalin toimintaympäristön epävarmuustekijät heijastuivat katsauskaudella toimintaamme, kun markkinat alkoivat pehmentyä. Erityisesti meriteollisuussegmentin kannattavuus heikkeni katsauskaudella.

 

Saimme päätökseen MauserCABSin yritysoston suunnitellusti ja se raportoidaan osana konsernia 6.9.2023 alkaen. MauserCABS on itävaltalainen yhtiö, joka valmistaa korkealuokkaisia turvaohjaamoja ja toimii kansainvälisillä markkinoilla. Vuoden 2021 lopussa muodostimme strategisen allianssin Buisard Cabinsin kanssa, Fortacolla 35 prosentin vähemmistöosuus osakkeista. Katsauskauden jälkeen, 24.10.2023 Fortaco osti Buisardin koko osakekannan ja sai 100 prosentin omistusosuuden. Lisäksi julkistimme TATA AutoCompin huipputeknologialla varustetun ohjaamotehtaan Punessa, Intiassa. Tuotantolaitoksen vihkimistilaisuus pidettiin 7.11.2023. Yhdessä tarjoamme ergonomisia työkoneiden turvaohjaamoita Intian ja Aasian markkinoille. Ohjaamovalmistus perustuu Fortacon suunnittelu- ja valmistusteknologiaan ja tuotannosta vastaa TATA AutoComp. Tuotevalikoimaan kuuluvat työkoneiden ohjaamot kaikissa volyymilaajuuksissa maatalous- ja rakennuskoneisiin sekä muihin työkoneisiin Intian markkinoille sekä vientiin.

 

Yhdessä premium-luokan tuotemerkkiemme kautta, Buisard – Fortaco – MauserCABS – Tata AutoComp tarjoamme korkealaatuisia työkoneohjaamoja ja teknologian tuotekehityspalveluita raskaiden työkoneiden laitevalmistajille (Original Equipment Manufacturer) maailmanlaajuisesti. Fortacon ohjaamovalmistuksen liiketoimintayksiköt sijaitsevat Itävallassa, Intiassa, Ranskassa, Slovakiassa ja Suomessa.

 

Näiden yritysostojen jälkeen Fortaco on yksi johtavista ohjaamoliiketoiminnan toimijoista Euroopan markkinoilla ja meillä on lisäkapasiteettia laajentaa työkoneiden ohjaamotarjontaamme.

 

Muutos liikevaihtoon oli -1 prosenttia vuoden kolmannella kvartaalilla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja liikevaihto oli 80 (81) miljoonaa euroa. Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 53 prosenttia kolmannella kvartaalilla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 2,5 (5,3) miljoonaa euroa. Taseen keskeinen tunnusluku, nettovelka suhteessa käyttökatteeseen oli 3,3x, mikä kuvastaa jonkin verran laskenutta käyttökatetta viimeisten 12 kuukauden aikana sekä MauserCABSin yritysoston saattamista päätökseen katsauskauden aikana. Tunnusluku sisältää MauserCABSin käyttökatteen ainoastaan syyskuun osalta.

 

Teräsrakennekomponenttien tuotantokapasiteetin lisäykseen tähtäävä projekti etenee suunnitelmien mukaisesti Puolan Gliwicessä, vaikka rakennustöiden aloittamisessa on ollut joitakin viiveitä.

 

Tilauskanta laski katsauskaudella pehmentyneiden markkinoiden myötä ja oli 61 miljoonaa euroa kauden lopussa. Markkina- ja asiakassegmentistä riippuen jälleenmyyjät ja OEM-valmistajat mukauttavat varastojaan toimitusketjun jakelutilanteen normalisoituessa Covid-pandemian jälkeen. Eri toimialoilla varastotasot ovat normalisoituneet, mutta on myös havaittu yleistä asiakaskysynnän heikkenemistä useilla teollisuuden toimialoilla.

 

Näemme asiakastarpeiden kasvavan Yhdysvaltain markkinoilla ja kuten olemme aiemmin kertoneet, laajennamme liiketoimintaamme tälle markkina-alueelle lähitulevaisuudessa. Strategiamme mukaisesti tulemme tarjoamaan saman liiketoimintaportfolion Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

 

Sisäisten prosessiemme kehittäminen jatkui kolmannella kvartaalilla. SAP S4/Hana -projekti eteni suunnitellusti ja ensimmäisen käyttöönoton on arvioitu tapahtuvan ensimmäisellä kvartaalilla 2024. Fortacossa aloitti katsauskaudella vastuullisuuspäällikkö, jonka tehtävänä on viedä eteenpäin kestävän kehityksen suunnitelmaamme. Kestävä kehitys on toimintamme painopistealueita, ja kehitämme ratkaisuja muun muassa ilmaston lämpenemisen vähentämiseksi.

 

Fortaco on saanut edelleen uutta liiketoimintaa ja tämän myötä lisännyt markkinaosuuttaan, uusia asiakkuuksia ja aloittanut uusien tuotteiden valmistuksen. Meillä on vankka ja vakiintunut markkina-asema, laaduntuottokyky ja erinomainen toimitusvarmuus, mikä tekee meistä mielenkiintoisen strategisen kumppanin nykyisille ja uusille asiakkaillemme.

 

Seuraamme jatkuvasti globaaleja, paikallisia ja useita muita indeksejä. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa ja ennakoimme markkinoiden kehitystä. Lisäksi teemme muuttuvan kysyntätilanteen edellyttämiä kapasiteetin sopeutuksia. Lähitulevaisuuden näkymiä värittävät globaalin talouden epävarmuustekijät. Pitkällä aikavälillä näkymät ovat hyvät Fortacon kaltaisille yhtiöille. Fortacon laaja ja monipuolinen markkina antaa turvaa suhdannevaihteluilta. Kassa-asemamme on vahva, mikä mahdollistaa liiketoiminnan kestävän kehittämisen.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 

24.10.2023 Fortaco toteutti Buisardin loppujen osakkeiden hankinnan, saavuttaen yhtiössä 100 prosentin omistusosuuden. Tässä yhteydessä Fortacon omaa pääomaa kasvatettiin 14,2 miljoonalla eurolla.

TATA AutoCompin ohjaamotehdas vihittiin käyttöön marraskuussa 2023. Yhdessä TATA AutoCompin kanssa Fortaco tarjoaa ergonomisia työkoneiden turvaohjaamoita Intian ja Aasian markkinoille. Ohjaamovalmistus perustuu Fortacon suunnittelu- ja valmistusteknologiaan ja tuotannosta vastaa TATA AutoComp. Yhteistyö luo Fortacolle uusia tulovirtoja tulevaisuudessa.

Puolan Gliwicessä sijaitsevan uuden liiketoimintayksikön peruskiven muurausseremonia järjestettiin 21.11.2023. Toiminnan odotetaan alkavan vuoden 2024 toisella puoliskolla, kuten kesäkuussa 2023 ilmoitettiin.

23.11.2023 Fortaco vastaanotti 5 miljoonan euron osakaslainan yhtiön ainoalta osakkeenomistajalta OEP 81 B.V:ltä. Laina on alisteinen yhtiön joukkovelkakirjalainarahoitukselle. Varat on käytetty kokonaisuudessaan maksamaan takaisin MauseCABS:n käytössä ollut ja yhtiön hankintaan liittynyt rahoitusfasiliteetti.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee tilinpäätöstiedotteen tammi-joulukuulta 2023 torstaina 29.2.2024.

Fortaco Group Holdco Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Lars Hellberg
+358 40 572 9488
lars.hellberg@fortacogroup.com

Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Kimmo Raunio
+358 40 593 6854
kimmo.raunio@fortacogroup.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.fortacogroup.com